Dolnośląskie
młyny S.A.

Przeczytaj o nas

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

SPIS TREŚCI

 1. Polityka cookies
 2. Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
 3. Klauzula informacyjna dla potencjalnych kontrahentów
 4. Obowiązek informacyjny dla działu skupu surowca oraz dla działu sprzedaży
 5. Obowiązek informacyjny- pracownicy

POLITYKA COOKIES

Zanim wyjaśnimy to pojęcie, informujemy, że termin „plik cookie” używany w niniejszym dokumencie odnosi się do plików cookies i innych podobnych narzędzi opisanych w Dyrektywie 2009/136/WE Parlamentu Europejskiego dotyczącej przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) oraz art. 173 Prawa telekomunikacyjnego)

 1. Przy pomocy strony internetowej nie zbieramy w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika odwiedzjącego stronę internetową i przeznaczone są do korzystania z tej strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp są Dolnośląskie Młyny S.A. z siedzibą: Ujazd Górny, ul. Młyńska 8, 55-340 Udanin, NIP: 6120004162, REGON: 230185168, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000093986, kapitał zakładowy: 2 546 938,80zł
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 5. a) dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 6. b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 7. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 8. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej będą informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 9. Zmiany ustawień plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych.
 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
 11. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki.

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Wykonując obowiązek informacyjny określony w art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (RODO) informuję, iż:

1) Administratorem danych osobowych jest: Dolnośląskie Młyny S.A., z siedzibą: Ujazd Górny, ul. Młyńska 8, 55-340 Udanin, NIP: 6120004162, REGON: 230185168, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000093986, kapitał zakładowy: 2 546 938,80zł

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w przypadku wyrażenia zgody w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacji oraz zawarcia umowy o pracę

– w celu podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy, w szczególności (art. 6 ust. lit. b RODO):

 1. prawidłowego przebiegu procesu rekrutacji oraz zatrudnienia, w tym weryfikacji dostarczonych przez kandydata dokumentów;
 2. kontaktu z kandydatem na przekazane dane kontaktowe w celach związanych z rekrutacją;
 3. archiwizacji CV w celu przyszłych rekrutacji jeżeli kandydat wyraził na to zgodę;
 4. prawidłowego wykonywania obowiązków nałożonych przez przepisy prawa na pracodawcę;

– w celu ochrony przed ewentualnymi roszczeniami oraz zapewnienia bezpieczeństwa mienia, zachowania w tajemnicy informacji których ujawnienie może narazić pracodawcę na szkodę oraz bezpieczeństwa pracowników, kandydatów do pracy oraz innych osób (art.6 ust. 1 lit. f RODO)

– w celu realizacji przez Administratora obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z przepisów prawa pracy (art.6 ust. 1 lit. c RODO);

– w przypadku wyrażenia zgody przez kandydata na przetwarzanie danych podanych w aplikacji o pracę nieobjętych przepisami kodeksu pracy (art.6 ust. 1 lit. a RODO);

– w przypadku wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej (art.9 ust. 2 lit. b RODO);

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

 1. pracownicy i współpracownicy administratora w zakresie niezbędnym do realizacji powyższych celów ;
 2. na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych podmioty świadczące usługi na zlecenie Administratora, jak np. usługi hostingowe, pocztowe i kurierskie, obsługa systemów informatycznych, obsługa księgowa, prawna, oraz inne usługi wspomagające Administratora w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów określonych powyżej,
 3. podmioty współpracujące z Administratorem pełniące zadania z zakresu medycyny pracy,

5) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres:

 1. niezbędny do prawidłowego przeprowadzenia procesu rekrutacji Państwa aplikacji;
 2. w przypadku pozytywnej odpowiedzi na aplikację dane osobowe przetwarzane będą do momentu zakończenia procesu zmierzającego do zawarcia umowy o pracę. W momencie zawarcia umowy zostaną Państwu przekazane informacje o przetwarzaniu Państwa danych w związku z wykonywaniem umowy o pracę
 3. jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji nie dłużej niż przez okres trzech lat;
 4. w przypadku negatywnej odpowiedzi dane osobowe zostaną zarchiwizowane i będą dalej przetwarzane jedynie w celu ochrony przed ewentualnymi roszczeniami, do czasu przedawnienia roszczeń;

6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu i prawo do przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa urzędu ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu uczestniczenia w procesie zawarcia i realizacji umowy o pracę. Nie podanie wymaganych danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia umowy o pracę.

 

Klauzula informacyjna dla potencjalnych kontrahentów

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Dolnośląskie Młyny S.A. z siedzibą: Ujazd Górny, ul. Młyńska 8, 55-340 Udanin, NIP: 6120004162, REGON: 230185168, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000093986, kapitał zakładowy: 2 546 938,80zł
 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są:

– art. 6 ust 1 lit f RODO, tzn. uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych. Uzasadnionym interesem ADO jest

 • prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich produktów poprzez kontakt telefoniczny, za pomocą poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej.
 • Obrona oraz dochodzenie przed roszczeniami do momentu ich przedawnienia

– art. 6 ust 1 lit a RODO jeżeli wyrażona została zgoda na przetwarzanie danych osobowych w określonych w zgodzie celach

 1. Przetwarzamy dane osobowe dostępne w publicznych rejestrach takich jak Krajowy Rejestr Sądowy, CEIDG oraz ogólnodostępne dane, np. informacje ze strony internetowej.

Do kategorii przetwarzanych danych należą: imię, nazwisko, dane adresowe, dane korespondencyjne, adres e-mail, nr telefonu, rodzaj wykonywanej działalności.

 1. Gromadzone przez nas dane przeznaczone są jedynie do wewnętrznego użytku przez nasz dział marketingu. Zgromadzonych danych nie udostępniamy innym podmiotom za wyjątkiem tych wymienionych poniżej. Wyjątek mogą stanowić uprawnione na podstawie przepisów prawa organy administracji publicznej, np. policja, prokuratura, sądy.

Dane mogą zostać udostępnione podmiotom wykonującym usługi na rzecz Administratora Danych Osobowych, np. z zakresu obsługi IT, ale tylko w zakresie niezbędnym do wykonania tych usług. W określonych przypadkach odbiorcami danych mogą być również operatorzy pocztowi i kurierzy, operatorzy telekomunikacyjny i obsługujący pocztę elektroniczną.

 Zgromadzone przez nas dane osobowe nie są udostępniane do odbiorców w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

 1. Zgromadzone przez nas w celu marketingu bezpośredniego dane będą przetwarzane do momentu złożenia przez uprawnioną osobę sprzeciwu. Skuteczny sprzeciw spowoduje zaprzestanie przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego. Dane zostaną zarchiwizowane i przetwarzane jedynie w celu dochodzenia lub obrony przed możliwymi roszczeniami ze strony osoby, której dane dotyczą.

Złożenie sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą wymaga od nas prowadzenia rejestru w którym sprzeciw zostanie odnotowany. Dane w rejestrze będą przetwarzane jedynie w celu uniemożliwienia dalszego przetwarzania danych w innych celach.

 1. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu i prawo do przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Powyższe prawa zostaną zrealizowane w uzasadnionych przypadkach, zgodnie z przepisami RODO po przesłaniu odpowiedniego zgłoszenia na adres e-mail: rszydlak@dolnoslaskiemlyny.pl

 1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust 1 lit a RODO, czyli zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą, osoba ta ma prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy skierować za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: rszydlak@dolnoslaskiemlyny.pl

 1. W przypadku stwierdzenia, iż przetwarzanie danych osobowych odbywa się niezgodnie z prawem przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych. Procedura wniesienia takiej skargi znajduje się na stronie internetowej Urzędu uodo.gov.pl.

 

Obowiązek informacyjny dla działu skupu surowca oraz dla działu sprzedaży

 1. Poniżej znajdziesz informacje dotyczące przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych:
 2. Administratorem danych osobowych jest: Dolnośląskie Młyny S.A., z siedzibą: Ujazd Górny, ul. Młyńska 8, 55-340 Udanin, NIP: 6120004162, REGON: 230185168, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000093986, kapitał zakładowy: 2 546 938,80zł
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 • Prawidłowy przebieg zawarcia i wykonania umowy, w tym kontakt w związku z jej realizacją,
 • Rozpatrywanie skarg i reklamacji w związku z wykonywaniem umowy,
 • Prawidłowe przeprowadzenie badań,
 • Dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową,
 • Archiwizowanie dokumentacji,
 • Prawidłowego wypełnienia obowiązków podatkowych,
 • Prowadzenie na własne potrzeby statystyk ,
 • Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług ,
 • Dane osobowe w postaci wizerunku będą przetwarzane za pomocą monitoringu wizyjnego jeżeli przebywasz na terenie naszego zakładu,
 • Obrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń,
 1. Podstawą prawną przetwarzania danych są:
 • obowiązujące przepisy prawa
 • 6 ust. 1 lit. b RODO w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
 • 6 ust 1 lit. a RODO w przypadku konieczności wyrażenia zgody na przetwarzanie danych
 • 6 ust 1 lit. c RODO w przypadku wykonywania obowiązków prawnych
 • 6 ust 1 lit. f RODO w przypadku realizowania prawnie uzasadnionego interesu
 1. Podanie danych jest dobrowolne. Jednakże jeżeli ni podasz swoich danych osobowych nie będzie możliwa prawidłowa realizacji umowy sprzedaży lub świadczenia usług przez Dolnośląskie Młyny S.A.

Jeżeli nie wyrazisz zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych nie będziemy mogli kontaktować się z Tobą w celu przedstawienia aktualnych i najlepszych ofert, a także naszych nowości.

 1. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do prawidłowej realizacji celów przetwarzania danych.

W przypadku zawarcia umowy dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji umowy, a także wymagany przez przepisy prawa np. prawo podatkowe. Ponad to dane takie mogą być przechowywane do upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy, a także wynikających z prawa do rękojmi lub gwarancji.

Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych dane te będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody.

 1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą, masz prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Odbiorcami danych osobowych mogą być:
 • podmioty obsługujące prawidłowe działanie naszych systemów informatycznych
 • banki za pomocą których dokonujemy transakcji
 • operatorzy pocztowi oraz kurierzy
 • przewoźnicy świadczący usługi transportowe
 • podmioty świadczące usługi ochrony osób i mienia
 1. Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych osobowych masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ponad to masz prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Danych Osobowych / Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

 

Obowiązek informacyjny- pracownicy

W przypadku gdy dane osobowe zbierane są bezpośrednio od Pracownika, Pracownik potwierdza, iż zapoznał się z poniższymi informacjami:

1 Administratorem Danych Osobowych jest Dolnośląskie Młyny S.A. z siedzibą: Ujazd Górny, ul. Młyńska 8, 55-340 Udanin, NIP: 6120004162, REGON: 230185168, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000093986, kapitał zakładowy: 2 546 938,80zł

 1. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 • Prawidłowej obsługi stosunku pracy, np. realizacji wypłat, przelewów
 • prawidłowego wykonywania obowiązków nałożonych przez przepisy prawa na pracodawcę, np. związanych z medycyną pracy
 • prawidłowego wykonywania zobowiązań względem pracownika wynikających z przepisów prawa oraz stosunku pracy, np. przetwarzania danych dotyczących urlopów,
 • zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa podczas wykonywania pracy,
 • zapewnienia bezpieczeństwa mienia, kontroli produkcji, zachowania w tajemnicy informacji których ujawnienie może narazić pracodawcę na szkodę oraz bezpieczeństwa pracowników oraz innych osób, np. poprzez zastosowanie monitoringu wizyjnego
 • zapewnienia organizacji pracy umożliwiającej pełne wykorzystanie czasu pracy oraz właściwego użytkowania udostępnionych pracownikowi narzędzi pracy, np. poprzez stosowanie monitoringu poczty elektronicznej
 • prowadzenia przez pracodawcę działalności gospodarczej,
 1. Podstawą prawną przetwarzania danych są:
 • obowiązujące przepisy prawa
 • 6 ust 1 lit. a RODO w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych przez pracownika
 • 6 ust 1 lit. c RODO w przypadku wykonywania przez pracodawcę obowiązków prawnych, np. przekazywanie danych pracownika do ZUS, KAS
 • 6 ust 1 lit. f RODO w przypadku realizowania przez pracodawcę prawnie uzasadnionego interesu, np. w przypadku monitoringu wizyjnego w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz mienia, monitoringu poczty elektronicznej; obrony, ustalenia dochodzenia ewentualnych roszczeniami
 • 9 ust 2 lt. b RODO w przypadku wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej
 1. Podanie danych jest wymogiem prawa i jest niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia procesów rekrutacji, zatrudnienia oraz zobowiązań zarówno pracodawcy jak i pracownika wynikających z przepisów prawa. Jeżeli pracownik nie poda danych, albo nie zgodzi się na ich przetwarzanie nie będzie możliwa realizacja powyższych zobowiązań oraz uprawnień pracownika.
 2. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wymagany przez przepisy prawa, np.:
 • prawa podatkowego karty wynagrodzeń przez okres wymaganego dostępu do tych informacji, wynikający z przepisów emerytalnych, rentowych oraz podatkowych,
 • zgodnie z przepisami Ustawy o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych ADO jest zobowiązany przechowywać listy płac, karty wynagrodzeń albo inne dowody, na podstawie których następuje ustalenie podstawy wymiaru emerytury lub renty,
 • Nagrania obrazu pracodawca przechowuje przez okres wskazany w Kodeksie Pracy
 • Po zakończeniu stosunku pracy zarchiwizowane dane przetwarzane będą przetwarzane w celu dochodzenia, ustalenia lub ochrony przed ewentualnymi roszczeniami do momentu ich przedawnienia
 1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez pracownika, pracownik ma prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Odbiorcami danych osobowych mogą być:
 • organy administracji publicznej: np. ZUS, KAS,
 • podmioty wykonujące usługi na rzecz Administratora Danych Osobowych, np. z zakresu obsługi IT, dostaw odzieży roboczej, ochrony osób i mienia,
 • Bank w którym pracownik prowadzi rachunek,
 • Firmy ubezpieczeniowe w przypadku posiadania przez Pracownika polisy,
 • podmioty pełniące zadania z zakresu medycyny pracy,
 • operatorzy pocztowi i kurierzy,
 • podmioty wykonujące usługi kadrowo-księgowe,
 • inne podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora niezbędne do realizowania określonych powyżej celów,
 1. Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych osobowych Pracownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ponad to ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.