Dolnośląskie
młyny S.A.

Przeczytaj o nas

Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych są Dolnośląskie Młyny S.A. Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe, tutaj znajdziesz wszystkie informacje na ten temat, m.in.  dlaczego, w jakim celu i przez jaki okres to robimy. 

Jak przetwarzamy dane osobowe:

 1. W mediach społecznościowych
 2. Kandydatów do pracy
 3. Naszych dostawców w skupie oraz naszych klientów
 4. Naszych kontrahentów
 5. Osób reprezentujących oraz osób wskazanych do kontaktu w imieniu podmiotów z którymi współpracujemy

Media społecznościowe

Jeżeli polubiłeś lub obserwujesz nasz profil w mediach społecznościowych Facebook, kontaktujesz się z nami przy użyciu komunikatora udostępnianego przez ten portal społecznościowy, komentujesz lub oceniasz zamieszczane przez nas tam treści oznacza to, że przetwarzamy Twoje Dane Osobowe takie jak imię i nazwisko, nazwa Twojego profilu społecznościowego, Twój wizerunek, inne dane identyfikacyjne oraz wszelkie dane osobowe podane przez Ciebie w związku z aktywnością na naszym profilu Facebook.
Zakres danych, widoczność Twoich danych oraz możliwe aktywności na portalu społecznościowym są uzależnione od funkcjonalności danego portalu społecznościowego i ustalane przez ten portal. Każdy użytkownik portalu społecznościowego powinien zapoznać się z regulaminem i polityką prywatności danego portalu.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

1) Administratorem danych osobowych są Dolnośląskie Młyny S.A., z siedzibą: Ujazd Górny, ul. Młyńska 8, 55-340 Udanin, NIP: 6120004162, REGON: 230185168, KRS: 0000093986

2) Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w przypadku wyrażenia zgody w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacji oraz czynności zmierzających do zawarcia umowy o pracę (dalej „Umowa”):

– w celu podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy, w szczególności (art. 6 ust. lit. b RODO):

 1. prawidłowego przebiegu procesu rekrutacji oraz zatrudnienia, w tym weryfikacji dostarczonych przez kandydata dokumentów;
 2. kontaktu z kandydatem na przekazane dane kontaktowe w celach związanych z rekrutacją;
 3. archiwizacji CV w celu przyszłych rekrutacjach, jeżeli kandydat wyraził na to zgodę;
 4. prawidłowego wykonywania obowiązków nałożonych przez przepisy prawa na pracodawcę;

– w celu ochrony przed ewentualnymi roszczeniami oraz zapewnienia bezpieczeństwa mienia, zachowania w tajemnicy informacji których ujawnienie może narazić pracodawcę na szkodę oraz bezpieczeństwa pracowników, kandydatów do pracy oraz innych osób (art.6 ust. 1 lit. f RODO)

– w celu realizacji przez Administratora obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z przepisów prawa pracy (art.6 ust. 1 lit. c RODO);

– w przypadku wyrażenia zgody przez kandydata na przetwarzanie danych podanych w aplikacji o pracę nieobjętych przepisami kodeksu pracy (art.6 ust. 1 lit. a RODO);

 1. kontaktu z kandydatem na przekazane dane kontaktowe inne niż adres korespondencyjny w celach związanych z rekrutacją;
 2. archiwizacji CV w celu przyszłych rekrutacjach, jeżeli kandydat wyraził na to zgodę;

– w przypadku wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej (art.9 ust. 2 lit. b RODO);

3) Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:

 1. pracownicy i współpracownicy administratora w zakresie niezbędnym do realizacji powyższych celów;
 2. podmioty świadczące usługi na zlecenie Administratora, jak np. obsługa systemów informatycznych (hosting serwerów, poczty e-mail, serwis urządzeń technicznych, serwis oprogramowania), obsługa księgowa, prawna, usługi pocztowe oraz inne usługi wspomagające Administratora w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów określonych powyżej,
 3. podmioty współpracujące z Administratorem pełniące zadania z zakresu medycyny pracy.

4) Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez okres:

 1. niezbędny do prawidłowego przeprowadzenia procesu rekrutacji;
 2. w przypadku pozytywnej odpowiedzi na aplikację dane osobowe przetwarzane będą do momentu zakończenia procesu zmierzającego do zawarcia umowy o pracę. W momencie zawarcia umowy zostaną Państwu przekazane informacje o przetwarzaniu Państwa danych w związku z wykonywaniem umowy o pracę
 3. jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji nie dłużej niż przez okres trzech lat;
 4. w przypadku negatywnej odpowiedzi dane osobowe zostaną zarchiwizowane i będą dalej przetwarzane jedynie w celu ochrony przed ewentualnymi roszczeniami, do czasu przedawnienia roszczeń.

5) Posiadasz prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu i prawo do przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Klauzula informacyjna dla naszych dostawców w skupie oraz naszych klientów

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Dolnośląskie Młyny S.A. z siedzibą w Ujazd Górny ul. Młyńska 8, 55-340 Udanin, NIP: 6120004162, REGON: 230185168, KRS: 0000093986.

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu podjęcia działań niezbędnych przed zawarciem umowy (dalej „Umowa”), prawidłowego wykonania i realizacji łączącej strony Umowy oraz wynikających z niej uprawnień i zobowiązań, w szczególności:

– Na podstawie art. 6 ust. lit. b RODO, w celu wykonywania praw i obowiązków wynikających z Umowy, w tym: 1) weryfikacji tożsamości na podstawie dokumentu tożsamości lub dokumentacji umożliwiającej weryfikację tożsamości przedsiębiorcy; 2) realizacji zamówienia; 3) obsługi reklamacji; 4) kontaktu niezbędnego do realizacji Umowy;

– Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, dane osobowe będą przetwarzana w uzasadnionych celach administratora, tj.: 1) ustalenie, dochodzenie lub ochrona przed ewentualnymi roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, w tym uzyskanie spłaty całości bądź części przeterminowanej należności; 2) ochrona interesów Administratora polegająca na weryfikacji kontrahentów pod względem możliwości regulowania należności oraz unikanie stosunków handlowych z nieuczciwymi kontrahentami; 3) prowadzenie wewnętrznego rejestru dłużników; 4) prowadzenia monitoringu wizyjnego;

– Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, będą przetwarzane te dane osobowe, które będą związane z realizacją przez Administratora obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z przepisów prawa podatkowego, np. wystawianie faktur,

3) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

 1. Pracownicy i współpracownicy administratora w zakresie niezbędnym do realizacji powyższych celów;
 2. Podmioty świadczące usługi na zlecenie Administratora, jak np. obsługa systemów informatycznych (hosting serwerów, poczty e-mail, serwis urządzeń technicznych, serwis oprogramowania), obsługa księgowa, prawna, usługi pocztowe, kurierskie, Podmioty, które kompletują, oznaczają i wysyłają zamówione produkty, ubezpieczeniowe oraz inne usługi wspomagające w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów określonych powyżej,
 3. Banki i operatorzy płatności; Organy administracji państwowej na mocy obowiązujących przepisów prawa, np. Urząd skarbowy, KAS, ZUS, Sądy, Policja, Prokuratura lub inne uprawnione organy; Biura informacji gospodarczej w zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa; Unijna Baza Danych (UDB) – obowiązkowy system KZR (Kryterium Zrównoważonego Rozwoju).

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres:

 1. niezbędny do prawidłowego wykonywania Umowy w trakcie jej trwania oraz zobowiązań niezbędnych po jej zakończeniu;
 2. wymagany przez odpowiednie przepisy prawa dotyczące dokumentów podatkowych i księgowych;
 3. w celu ustalenia, dochodzenia lub ochrony przed ewentualnymi roszczeniami, do czasu przedawnienia tych roszczeń;
 4. jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, dane osobowe przetwarzane będą najpóźniej do momentu cofnięcia tej zgody, jednakże w przypadku wycofania zgody, nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych,

5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu i prawo do przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu skorzystania ze swoich praw prosimy o skontaktowanie się z Administratorem.

6) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa urzędu ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w realizacji Umowy. Nie podanie wymaganych danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości prawidłowego przebiegu negocjacji, postępowania ofertowego, wykonywania Umowy i wynikających z niej zobowiązań Stron.

Klauzula informacyjna dla naszych kontrahentów

1) Administratorem Twoich danych osobowych są Dolnośląskie Młyny S.A. z siedzibą w Ujazd Górny ul. Młyńska 8, 55-340 Udanin, NIP: 6120004162, REGON: 230185168, KRS: 0000093986.

2) Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu podjęcia działań niezbędnych przed zawarciem umowy o świadczenie usług (dalej „Umowa”), prawidłowego wykonania i realizacji łączącej strony Umowy oraz wynikających z niej uprawnień i zobowiązań, w szczególności:

– Na podstawie art. 6 ust. lit. b RODO, w celu podjęcia działań niezbędnych przed zawarciem Umowy wykonywania praw i obowiązków wynikających z Umowy, w tym weryfikacji tożsamości oraz informacji dotyczących Zleceniobiorcy pod względem możliwości zawarcia Umowy;

– Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, dane osobowe będą przetwarzana w uzasadnionych celach Administratora, tj.:

 1. ustalenia, dochodzenia lub ochrony przed ewentualnymi roszczeniami.
 2. zapewnienia bezpieczeństwa mienia, zachowania w tajemnicy informacji których ujawnienie może narazić Zleceniodawcę na szkodę oraz bezpieczeństwa pracowników, kandydatów do pracy oraz innych osób, m.in. poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego oraz poczty elektronicznej, monitoringu systemów informatycznych, systemu kontroli dostępu,

– Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, będą przetwarzane te dane osobowe, które będą związane z realizacją przez Administratora obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z przepisów prawa podatkowego.

3) Odbiorcami Twoich danych osobowych będą:

 1. Podmioty świadczące usługi na zlecenie Administratora, jak np. obsługa systemów informatycznych (hosting serwerów, poczty e-mail, serwis urządzeń technicznych, serwis oprogramowania), obsługa księgowa, prawna, usługi pocztowe, kurierskie, ubezpieczeniowe oraz inne usługi wspomagające Administratora w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów określonych powyżej,
 2. Banki i operatorzy płatności;
 3. Klienci i Kontrahenci Administratora w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z Umowy;

4) Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez okres:

 1. niezbędny do prawidłowego wykonywania Umowy w trakcie jej trwania oraz zobowiązań niezbędnych po jej zakończeniu;
 2. wymagany przez odpowiednie przepisy prawa dotyczące dokumentów podatkowych i księgowych;
 3. w celu ustalenia, dochodzenia lub ochrony przed ewentualnymi roszczeniami, do czasu przedawnienia tych roszczeń;
 4. nagrania z monitoringu przechowywane są przez okres do 4 tygodni, następnie są automatycznie nadpisywane;
 5. jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, dane osobowe przetwarzane będą najpóźniej do momentu cofnięcia tej zgody;

5) Posiadasz prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu i prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, prawo wniesienia skargi do Prezesa urzędu ochrony danych osobowych, gdy uznasz, że dane przetwarzane są niezgodnie z prawem.

6) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w realizacji Umowy. Niepodanie wymaganych danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości prawidłowego wykonywania Umowy i wynikających z niej zobowiązań Stron.

Klauzula informacyjna dla członków organów, pracowników lub współpracowników podmiotów będących stroną umowy zawieranej z Dolnośląskie Młyny S.A.

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Dolnośląskie Młyny S.A. z siedzibą w Ujazd Górny, ul. Młyńska 8, 55-340 Udanin, NIP: 6120004162, REGON: 230185168, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000093986, kapitał zakładowy: 2 546 938,80 zł.

2)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

 1. na podstawie uzasadnionego interesu administratora lub podmiotu trzeciego w celu prawidłowego wykonywania i realizacji umowy (dalej „Umowa”) z podmiotem, który wskazał Panią/Pana jako osobę uprawnioną do reprezentacji lub do kontaktu w jego imieniu, w tym w celu: umożliwienia prowadzenia komunikacji związanej z zawarciem i realizacją Umowy, przyjmowania i przekazywania oświadczeń woli stron Umowy, prowadzenia korespondencji; ustalenia, dochodzenia lub ochrony przed ewentualnymi roszczeniami;
 2. jeżeli jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w szczególności obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, np. wystawianie faktur.

3)W ramach realizacji wskazanych powyżej celów będziemy przetwarzać dane umożliwiające identyfikację oraz dane kontaktowe wskazane w Umowie.

4)Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

 1. Podmioty świadczące usługi na zlecenie Administratora, jak np. obsługa systemów informatycznych (hosting serwerów, poczty e-mail, serwis urządzeń technicznych, serwis oprogramowania), obsługa księgowa, prawna, usługi pocztowe, kurierskie, ubezpieczeniowe oraz inne usługi wspomagające w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów określonych powyżej,
 2. Organy administracji państwowej na mocy obowiązujących przepisów prawa, np. Urząd skarbowy, KAS, ZUS, Sądy, Policja, Prokuratura lub inne uprawnione organy.

5)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres:

 1. niezbędny do prawidłowego wykonywania Umowy w trakcie jej trwania oraz zobowiązań po jej zakończeniu;
 2. wymagany przez odpowiednie przepisy prawa dotyczące dokumentów podatkowych i księgowych;
 3. do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

6)Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7)Pani/Pana dane osobowe otrzymaliśmy od naszego Kontrahenta, który wskazał Panią/Pana jako osobę uprawnioną do reprezentacji lub kontaktów w jego imieniu.