Dolnośląskie młyny S.A.

Przeczytaj o nas

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Wykonując obowiązek informacyjny określony w art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (RODO) informuję, iż:

1) Administratorem danych osobowych jest: Dolnośląskie Młyny S.A., z siedzibą: Ujazd Górny 22a, 55-340 Udanin, NIP: 6120004162, REGON: 230185168, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000093986, kapitał zakładowy: 2 546 938,80zł

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w przypadku wyrażenia zgody w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacji oraz zawarcia umowy o pracę

– w celu podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy, w szczególności (art. 6 ust. lit. b RODO):

 1. prawidłowego przebiegu procesu rekrutacji oraz zatrudnienia, w tym weryfikacji dostarczonych przez kandydata dokumentów;
 2. kontaktu z kandydatem na przekazane dane kontaktowe w celach związanych z rekrutacją;
 3. archiwizacji CV w celu przyszłych rekrutacji jeżeli kandydat wyraził na to zgodę;
 4. prawidłowego wykonywania obowiązków nałożonych przez przepisy prawa na pracodawcę;

– w celu ochrony przed ewentualnymi roszczeniami oraz zapewnienia bezpieczeństwa mienia, zachowania w tajemnicy informacji których ujawnienie może narazić pracodawcę na szkodę oraz bezpieczeństwa pracowników, kandydatów do pracy oraz innych osób (art.6 ust. 1 lit. f RODO)

– w celu realizacji przez Administratora obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z przepisów prawa pracy (art.6 ust. 1 lit. c RODO);

– w przypadku wyrażenia zgody przez kandydata na przetwarzanie danych podanych w aplikacji o pracę nieobjętych przepisami kodeksu pracy (art.6 ust. 1 lit. a RODO);

– w przypadku wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej (art.9 ust. 2 lit. b RODO);

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

 1. pracownicy i współpracownicy administratora w zakresie niezbędnym do realizacji powyższych celów ;
 2. na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych podmioty świadczące usługi na zlecenie Administratora, jak np. usługi hostingowe, pocztowe i kurierskie, obsługa systemów informatycznych, obsługa księgowa, prawna, oraz inne usługi wspomagające Administratora w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów określonych powyżej,
 3. podmioty współpracujące z Administratorem pełniące zadania z zakresu medycyny pracy,

 

5) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres:

 1. niezbędny do prawidłowego przeprowadzenia procesu rekrutacji Państwa aplikacji;
 2. w przypadku pozytywnej odpowiedzi na aplikację dane osobowe przetwarzane będą do momentu zakończenia procesu zmierzającego do zawarcia umowy o pracę. W momencie zawarcia umowy zostaną Państwu przekazane informacje o przetwarzaniu Państwa danych w związku z wykonywaniem umowy o pracę
 3. jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji nie dłużej niż przez okres trzech lat;
 4. w przypadku negatywnej odpowiedzi dane osobowe zostaną zarchiwizowane i będą dalej przetwarzane jedynie w celu ochrony przed ewentualnymi roszczeniami, do czasu przedawnienia roszczeń;

 

6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu i prawo do przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa urzędu ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu uczestniczenia w procesie zawarcia i realizacji umowy o pracę. Nie podanie wymaganych danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia umowy o pracę.

 

Obowiązek informacyjny- pracownicy

W przypadku gdy dane osobowe zbierane są bezpośrednio od Pracownika, Pracownik potwierdza, iż zapoznał się z poniższymi informacjami:

1 Administratorem Danych Osobowych jest Dolnośląskie Młyny S.A. z siedzibą: Ujazd Górny 22a, 55-340 Udanin, NIP: 6120004162, REGON: 230185168, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000093986, kapitał zakładowy: 2 546 938,80zł

 1. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 • Prawidłowej obsługi stosunku pracy, np. realizacji wypłat, przelewów
 • prawidłowego wykonywania obowiązków nałożonych przez przepisy prawa na pracodawcę, np. związanych z medycyną pracy
 • prawidłowego wykonywania zobowiązań względem pracownika wynikających z przepisów prawa oraz stosunku pracy, np. przetwarzania danych dotyczących urlopów,
 • zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa podczas wykonywania pracy,
 • zapewnienia bezpieczeństwa mienia, kontroli produkcji, zachowania w tajemnicy informacji których ujawnienie może narazić pracodawcę na szkodę oraz bezpieczeństwa pracowników oraz innych osób, np. poprzez zastosowanie monitoringu wizyjnego
 • zapewnienia organizacji pracy umożliwiającej pełne wykorzystanie czasu pracy oraz właściwego użytkowania udostępnionych pracownikowi narzędzi pracy, np. poprzez stosowanie monitoringu poczty elektronicznej
 • prowadzenia przez pracodawcę działalności gospodarczej,
 1. Podstawą prawną przetwarzania danych są:
 • obowiązujące przepisy prawa
 • 6 ust 1 lit. a RODO w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych przez pracownika
 • 6 ust 1 lit. c RODO w przypadku wykonywania przez pracodawcę obowiązków prawnych, np. przekazywanie danych pracownika do ZUS, KAS
 • 6 ust 1 lit. f RODO w przypadku realizowania przez pracodawcę prawnie uzasadnionego interesu, np. w przypadku monitoringu wizyjnego w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz mienia, monitoringu poczty elektronicznej; obrony, ustalenia dochodzenia ewentualnych roszczeniami
 • 9 ust 2 lt. b RODO w przypadku wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej
 1. Podanie danych jest wymogiem prawa i jest niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia procesów rekrutacji, zatrudnienia oraz zobowiązań zarówno pracodawcy jak i pracownika wynikających z przepisów prawa. Jeżeli pracownik nie poda danych, albo nie zgodzi się na ich przetwarzanie nie będzie możliwa realizacja powyższych zobowiązań oraz uprawnień pracownika.
 2. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wymagany przez przepisy prawa, np.:
 • prawa podatkowego karty wynagrodzeń przez okres wymaganego dostępu do tych informacji, wynikający z przepisów emerytalnych, rentowych oraz podatkowych,
 • zgodnie z przepisami Ustawy o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych ADO jest zobowiązany przechowywać listy płac, karty wynagrodzeń albo inne dowody, na podstawie których następuje ustalenie podstawy wymiaru emerytury lub renty,
 • Nagrania obrazu pracodawca przechowuje przez okres wskazany w Kodeksie Pracy
 • Po zakończeniu stosunku pracy zarchiwizowane dane przetwarzane będą przetwarzane w celu dochodzenia, ustalenia lub ochrony przed ewentualnymi roszczeniami do momentu ich przedawnienia
 1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez pracownika, pracownik ma prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Odbiorcami danych osobowych mogą być:
 • organy administracji publicznej: np. ZUS, KAS,
 • podmioty wykonujące usługi na rzecz Administratora Danych Osobowych, np. z zakresu obsługi IT, dostaw odzieży roboczej, ochrony osób i mienia,
 • Bank w którym pracownik prowadzi rachunek,
 • Firmy ubezpieczeniowe w przypadku posiadania przez Pracownika polisy,
 • podmioty pełniące zadania z zakresu medycyny pracy,
 • operatorzy pocztowi i kurierzy,
 • podmioty wykonujące usługi kadrowo-księgowe,
 • inne podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora niezbędne do realizowania określonych powyżej celów,
 1. Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych osobowych Pracownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ponad to ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.